INFORMACE o zpracovávání osobních údajů

International Police Association – sekce Česká republika z.s., IČO: 18235395, se sídlem Elišky Přemyslovny 1259, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, je zájmovým spolkem.

Předmětem činnosti IPA-sekce ČR je v souladu s možnostmi vytvářet podmínky pro vznik a udržování přátelských vztahů a spolupráce jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni, pro všeobecné vzdělávání, profesní výměnu zkušeností, kulturní a sportovní aktivity a vzájemnou pomoc v sociální oblasti mezi všemi členy IPA. Podporu profesní kultury bezpečnostních sborů, posilování vážnosti bezpečnostních sborů a zlepšování vztahů mezi nimi a obyvatelstvem.

V rámci zajišťování svých činností provádí International Police Association – sekce Česká republika z.s., která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Vedení evidence členů sdružení,
 • pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí a jejich prezentaci,
 • smluvní vztahy,
 • zajištění interních procesů sdružení.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • v některých případech je právním základem zpracování osobních údajů udělení souhlasu subjektu – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou případů, kdy tak stanoví zvláštní zákon, nebo kdy k tomu subjekt údajů udělil souhlas.
 3. Při zpracování osobních údajů u International Police Association – sekce Česká republika z.s. nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou stanovami spolku, nebo dobu stanovenou jinými zákony.
 5. Máte právo:
  • V případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů tento souhlas kdykoli odvolat, jeho odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, uděleného před jeho odvoláním,
  • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u International Police Association – sekce Česká republika z.s. jsou nepřesné),
   požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste International Police Association – sekce Česká republika z.s. poskytl/a,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 7. Svá práva vůči International Police Association – sekce Česká republika z.s. uplatňujte cestou správce dat spolku.
 8. Kontakt na správce dat spolku: ipacz@seznam.cz